English Česky Slovensky | Přihlásit
Aktuality
7.11.2012

Strategie města Pohořelice

V rámci projektu realizovaném z prostředků EU jsme připravili rozvojovou strategii města Pohořelice na následující období. Strategie zahrnuje všechny oblasti zájmové oblasti: kvality života ve městě, podnikání a podnikatelské prostředí, technická a dopravní infrastruktura, cestovní ruch, životní prostředí. Strategie reflektuje na potřeby obyvatel a respektuje ekonomický potenciál rozpočtu města.


31.10.2012

Zlepšení procesů nákupu

Dalším projektem, který realizujeme u našeho významného obchodního partnera Ammann Czech Republic a.s.je zlepšení nákupních procesů s cílem snížení jejich náročnosti, zabezpečení potřeb materiálu a zvýšení obrátky zásob vstupů.Projekt jsme rozšířili i na proces plánování, který významně ovlivňuje efektivitu nákupních procesů.


29.10.2012

Implementace TPM

V rámci projektu implementace TPM ve společnost Invensys Appliance Controls s.r.o. jsme pokročili do další etapy realizace. Po realizaci pilotního projektu na linkách výroby vlnovců a rozšíření jeho výsledků na všechny linky připravujeme finální dokumentaci a podklady pro management pro zavedení standardu řízení TPM a zajištění jeho udržení v následujících letech.


10.10.2012

Štíhlá výroba FOREZ

Naše společnost realizovala dvoudenní workshop Lean manufactoring - Štíhlá výroba pro mistry společnosti FOREZ s.r.o., která je výrobcem forem, nástrojů, kovových a plastových výlisků. Toto školení bylo úvodem do firemního programu zlepšování procesů a zvýšení provozní výkonnosti.


24.9.2012

Vzdělávejte se pro stabilitu!

Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Realizační období 17. 9. 2012 30. 6. 2015. Na realizaci projektu byla vyčleněna částka 400 000 000 Kč.


1.11.2011

Když náklady platí stát

Chcete, aby Vám stát proplatil mzdy Vašich zaměstnanců? Měsíčně můžete dostat až 500.000 Kč. Až do konce roku 2012 tj. 6.000.000,- Kč. Projekt -Vzdělávejte se pro růst!- Projekt umožní podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci. (Definované nařízením Evropské komise č. 800/2008). - více


21.9.2011

Zvýšení efektivity výroby kabelových svazků

V září byl zahájen projekt "Zvýšení efektivity výroby kabelových svazků" jako pilotní část projektu zvýšení efektivity celé výroby společnosti Ammann Czech Republic a.s. Cílem projektu je zvýšení výkonnosti výroby prostřednictvím odstranění plýtvání ve výrobním procesu a aplikací metod štíhlé firmy. Projekt je realizovám prostřednictvím koučingu týmu zadavatele, který prochazí procesem aktivního získávání know how v oblasti efektivního řízení výrobních procesů. Členové týmu vytváří návrhy optimalizace procesů a sami je implementují do provozu. Tak je zabezpečeno pozitivní přijetí změn všemi pracovníky.


7.9.2011

Zvýšení efektivity montáže dílů elektromotorů

V září 2011 byl zahájen projekt "Zvýšení efektivity montáže dílů elektromobilů" ve společnosti TNS SERVIS s.r.o. významného dodavatele dílů automobilního průmyslu se sídlem ve Slušovicích. Společnost zahájila projekt, který je spolufinancován EU s cílem zvýšení efektivity výrobních procesů. Jako dodavatel automobilního průmyslu je pod neustálým tlakem konkurence. Projekt je realizován metodou koučingu, kdy je tým vedený odborným lektorem provázen jednotlivými kroky projektu od analýzy po implementaci změn. Pracovníci klienta získavají prostřednictvím aktivní účasti na realizaci projektu praktické znalosti a vědomosti o metodách efektivního řízení výroby a přináší firmě největší úžitek.


2.9.2011

Implementace TPM (Total Productive Maintenance) - totálně produktivní údržba

Na základě dosažených výsledků z implementace TPM na první části výroby, se společnost Invensys Appliance Controls s.r.o. rozhodla pokračovat, v další části výroby, na linkách výroby vlnovců. Společnost Invensys Appliance Controls s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti se sídlem v USA a zabývá výrobou součástí pro systémy automatizace a řízení. Projekt TPM je postaven na našem akreditovaném programu Pracovník totálně produktivní údržby, který prostřednictvím školení předává teoretické znalosti pracovníkům firem a následnou realizací projektu také dovednosti praktické aplikace.


8.8.2011

Týdenní analýza výroby

V týdnu od 18. 7. do 22. 7. 2011 proběhl projekt "Týdenní analýza výroby" ve společnosti Ammann Czech Republic a.s. Cílem projektu bylo prověřit stávající stav procesů ve společnosti, navrhnout zlepšení v jednotlivých procesech a postup k dosažení nových cílů. Výstupem byla prezentace pro management společnosti, kde byl prezentován také akční plán, který povede k optimalizaci procesů.


10.6.2011

Projekt v Ostravě

Od května 2011 běží u našeno nového zákazníka OZO Ostrava s.r.o. projekt, který je zaměřený na analýzu procesů, jejich vyhodnocení. Cílem projektu je vyhodnotit stávající náročnost na procesy, organizační strukturu společnosti a navrhnout spolu s managementem společnosti formou workshopů nový model, či nastavit nový průběh procesů. Plánované ukončení projektu je na začátku září 2011.


7.6.2011

Rozšiřující spolupráce se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce

V návaznosti na projekt v této společnosti, který byl zaměřen na plánování řízení výroby pomocí KANBANu, je nyní v realizaci projekt, který je rozšířen na analýzu stávajícího plánování výroby křemíku, posouzení plánovacích algoritmů a návrh cílového stavu pro plánování výroby. Tento projekt má halvní cíl - vybrat vhodného dodavatele IS pro daný cílový způsob plánování výroby. Celý projekt probíhá formou týmové práce a je naplánován až do fáze ukončení výběrového řízení v rozsahu 06-12/2011.


18.1.2011

Rychlý scan společnosti za 1 týden

Letos jsme připravili pro průmyslové podniky, logistická centra a další obchodní organizace nový nástroj pro identifikaci zdrojů rezerv a úspor. Je určený především pro malé, střední podniky a podniky na rozhraní střední-velký podnik. Výstupem je akční plán změny nastavený na následujících 6 měsíců spolu s analýzou návratnosti projektu a definovaným cílovým stavem v podobě úspor vyjádřených v Kč. - více


17.12.2010

Personální audit pewag s.r.o.

Během prosince 2010 proběhl ve společnosti pewag s.r.o. personální audit orientovaný na pracovníky, kteří jsou zapojeni v hlavním procesu. Audit nebyl striktně zaměřen na vytíženost pracovníků, ale na posouzení jejich činností v hlavním procesu. Výstupem budou doporučení na organizaci aktivit a nastavení vlastníků a vykonavatelů procesů.


15.12.2010

Dílna kvality Pohořelice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00100
V letošním roce byl zahájen projekt Dílna kvality Phořelice, který bude realizován v průběhu následujících 2 let. V rámci projektu bychom se spolu s realizačním týmem z Pohořelic měli zaměřit za implementaci Smart Administration principu na MěÚ. Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožní tento transformační projekt přeměnu v tzv. chytrý úřad. Odkaz na informaci o projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR


19.11.2010

Hledáme regionální obchodní partnery

Do našeho týmu hledáme externí spolupracovníky pro regionální obchod. Od regionálního obchodníka očekáváme aktivní hledání klientů, kteří mají zájem o poradenské služby v oblasti zvyšování produktivity a zefektivnění činností a procesů v jejich společnosti. Odměňování regionálních obchodníků je formou provize z uzavřené zakázky.
Hledáme loajální a aktivní spolupracovníky!


18.11.2010

Vzdělávací aktivity ve společnosti MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

V listopadu 2010 proběhlo vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. Desetidenní školení bylo zaměřeno na systém soustavného zlepšování výrobních procesů, stanovení norem práce, analýzu rizik FMEA, statistické metody při řízení jakosti a zvyšování celkové efektivnosti strojů a zařízení. Toto školení navazuje na předcházející aktivity v oblasti zavádění systému štíhlé výroby (Lean Manufacturing). Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. (www.mitsubishielectric.cz) je světově významný dodavatel elektronických součástí pro automobilní průmysl. V závodě ve Slaném vyrábí alternátory, startéry, elektronické řídící jednotky (EMS-ECU) a elektrické posilovače řízení (EPS). Vzdělávací program je součástí realizace akce Vzdělávejte se.


1.11.2010

INVENTIO CONSULTING s.r.o. podporuje semináře logistiky od Logistické akademie

Už v listopadu začne další ročník seminářů logistiky. INVENTIO CONSULTING s.r.o. jako partner Logistické akademie tyto semináře doporučuje. Více informací najdete zde - více


30.9.2010

Start dotačního programu Poradenství od CzechInvestu

Tento program umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb; organizační inovace v rámci podniku a marketingové inovace. Dnem 1. září 2010 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy I k předkládání projektů v rámci programu podpory Poradenství. Spuštění příjmu elektronických registračních žádostí je z technických důvodů odloženo na 8. října 2010. Příjem registračních žádostí bude probíhat prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 31. ledna 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. prosince 2010, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. března 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč. V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnosti by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Jsme připraveni vám, našim klientům pomoct při zpracování dokumentace k této výzvě. Více informací najdete na stránkách CzechInvestu zde: - http://www.czechinvest.org/poradenstvi-vyzva-i


15.9.2010

Přednáška na Festivalu celoživotního vzdělávání AEDUCA

15. 9. 2010 přednáší obchodní ředitel INVENTIO CONSULTING Robert Masarovič na Festivalu celoživotního vzdělávání AEDUCA příspěvek s názvem Schéma štíhlého vzdělávání pro pracovníky výroby. Festival se uskuteční ve dnech 14.-15.9.2010 v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Je to již 6. ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2010, který pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Filozofickou fakultou UP a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP. Více informací najdete na adrese www.aeduca.cz, prezentaci najdete zde - více


6.9.2010

Realizace procesní analýzy MěÚ Kraslice

V období září - prosinec 2010 bude na MěÚ Kraslice probíhat projekt Realizace procesní analýzy MěÚ Kraslice. Realizace projektu probíhá v následujících fázích: Analýza procesů, Návrhy na optimalizaci procesů, Vlastní implementace doporučení. Celý projekt je financován z dotací MVČR - výzvy 53 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.


23.8.2010

Procesně-personální audit ve VUT Brno, Podnikatelská fakulta

Naše společnost je vítězem výběrového řízení na dodavatele projektu Procesně-personální audit úseku informatiky pro Vysoké učení technické Brno, Podnikatelskou fakultu. Projekt bude zahájen v září 2010.


1.7.2010

Školení a tréninky mistrů ve společnosti FERRIT s.r.o.

V měsíci červenci 2010 proběhne ve společnosti FERRIT s.r.o. (www.ferrit.cz) komplexní vzdělávací program zaměřený na mistry a liniový management. Cílem programu je nastartovat proces zvyšování produktivity iniciovaný zevnitř podniku. Obsah projektu je následující: 1. Manažerské dovednosti - plánování, organizování, vedení lidí, kontrola; 2. Osobní rozvoj - time management, zvládání stresu; 3. Komunikace - jednání s lidmi, kritika, řešení konfliktů, prezentace; 4. Nástroje zlepšování - koncepce štíhlé výroby, nástroje zlepšování; 5. Vedení týmu - budování týmu, motivace týmu, řízení týmu.


31.5.2010

Zahájení implementace nástroje TPM (Total Productive Maintenance) - totálně produktivní údržba ve společnosti Invensys Appliance Controls s.r.o.

V těchto dnech zahajujeme projekt s názvem Zahájení implementace nástroje TPM (Total Productive Maintenance) - totálně produktivní údržba ve společnosti Invensys Appliance Controls s.r.o. . Invensys Appliance Controls s.r.o. (www.invensyscontrolseurope.com). Projekt TPM je postaven na našem akreditovaném programu Pracovník totálně produktivní údržby.


27.5.2010

Odborná konference IIR Výroba 2010

Ve dnech 15 a 16. června proběhne v pražském hotelu Diplomat odborná konference Výroba 2010, kterou organizuje společnost IIR. V sestavě přednášejících zastupuje naší společnost její jednatel Ing. Adrien Třeček. Více informací najdete zde - více


24.5.2010

Zahájení projektu Zvýšení produktivity společnosti pewag s.r.o.

V těchto dnech zahajujeme projekt s názvem Zvýšení produktivity společnost pewag s.r.o. pewag s.r.o. (www.pewag.cz)je přední rakouský výrobce sněhových řetězců, řetězů pro traktorové, nákladní a terénní vozidla, ochranných řetězů, řetězů pro kladkostroje, zvedacích pásů a kladkostrojů, kotevní techniky a dalších řetězových komponentů. Projekt je implementační etapou výstupu z auditu výrobních procesů realizovaného v březnu tohoto roku. V první etapě je projekt složen z těchto kroků: procesně-personální audit, pilotní projekt 5S na vybraném pracovišti a přehodnocení výrobních norem. Tato etapa bude ukončena na podzim 2010.


7.5.2010

Výzva - žádost

Žádáme všechny společnosti, které vyzývají k účasti ve výběrových řízeních na realizaci projektů financovaných z ESF, aby pro tyto čisté výběrové řízení, kde je váha 50% kvalita nabídky a které jakousi záhadou vždy vyhrávají firmy, které jej připravovali, přestali oslovovat naši společnost. Čas, který věnujeme přípravě dokumentačně nesmírně náročným nabídkám, které mají jasného vítěze, můžeme a chceme věnovat podnikům, které mají skutečný zájem o zvýšení výkonnosti, produktivity a efektivity řízení. Pro tyto podniky jsme tady 24 hodin denně. Děkuje vám tým INVENTIO CONSULTING.


23.3.2010

Implementace nástroje Kanban formou pilotního projektu ve společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce

23. 3. 2010 zahajujeme implementaci nástroje Kanban formou pilotního projektu ve společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce v Rožnově pod Radhoštěm. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce (www.onsemi.cz) je mezinárodní společností se sídlem v Phoenixu v americkém státě Arizona. Je jedním z předních světových výrobců integrovaných obvodů a diskrétních polovodičových součástek, které jsou používány v nejrůznějších elektronických zařízeních.


INVENTIO CONSULTING s.r.o.
IČ: 25859692
DIČ: CZ25859692
Obchodní rejstřík
Kde nás najdete
Created by Shot Creative